VEDTÆGTER

Vedtægter for NBC Frederikshavn
Stiftet 21-10-1956.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn, Nordjysk Bicycle Club har hjemsted i Frederikshavn Kommune. Foreningen er medlem af Danmarks cykel union (DCU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Foreningens formål.

NBC’s formål er at dyrke, fremme og udvikle cykelsporten i Frederikshavn Kommune. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagerer sig og tage medansvar i foreningen.

§ 3. Medlemskab.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Medlemmer forpligter sig til, under træningsture at repræsentere NBC på en sober måde, herunder at overholde gældende regler samt gældende færdselsregler i DK.

§ 3.1. Passiv medlemskab.

Passiv medlemskab giver kun adgang til klubaftnerne.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 8 år og som skønnes at virke til cykelsportens fremme. Optagelse finder sted ved skriftlig indmeldelsesblanket tilsendt kassereren. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 4.1. Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer kan indstilles af ethvert fuldt betalende medlem til bestyrelsen, et medlem som nyder general anerkendelse hos medlemmerne og som har ydet en ekstraordinær indsats for klubben. Beslutningen tages af generalforsamlingen. Æresmedlemmet er herefter kontingent fri. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre kontingentbetalende medlemmer af NBC.

§ 5. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6. Kontingent.

Foreningens kontingent fastlægges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårligt forud.

§ 6.1. Restance.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden som er ultimo marts. Ved genudsendelse af kontingent opkrævning pålægges et rykkergebyr på kr. 100 Når et medlem er kommet i kontingent-restance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel, meddele medlemmet at vedkommende ikke længere betragtes som værende medlem af NBC. Ingen der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt al sin restance til foreningen.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion.

Bestyrelsen kan udelukke midlertidigt eller permanent (eksklusion) et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsens beslutning herom, flertallet af bestyrelsens afstemning er endelig. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagens sættes på dagsorden som et særligt punkt. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet, som i vedtægternes §16. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlings beslutning, der kræves samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 8. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden senest 1. marts, og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel til medlemmerne, ved opslag i klubbens lokaler, sociale medier og evt. annoncering i dagspressen. Dagsordenen og indkommende forslag bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. Stemmeret har alle aktive medlemmer af NBC, der har været medlem de sidste 3 måneder før afholdelsen og som ikke er i kontingent-restance. Alle klubbens aktive medlemmer, har taleret på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, forældre eller værge har tale og stemmeret for ikke myndige medlemmer. En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

§ 9. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning af det forløbende år. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Orientering af bestyrelsens budget for det kommende år til orientering. 6. Fastlæggelse af kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg. Valg af formand (på lige år). Valg af kasserer (på ulige år). Valg af 2 bestyrelsesmedlem (på lige år). Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på ulige år). Valg af 1 suppleant (hvert år) 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen afvikles ud fra en forretningsorden som godkendes af de fremmødte. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer flertal jf. §16 og beslutning om foreningens opløsning flertal jf. §18. Afstemning skal forgå skriftligt såfremt 1 medlem forlanger det. Afstemning om eksklusion, skal altid foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. Referat godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller indkaldes, når mindst 1 mere end halvdelen af aktive stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger, efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. Indkaldelse og udsendelse af dagsorden skal ske senest 14 dage før afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på respektive ordinære generalforsamlinger ved simpelt flertal. Foreningen ledes dagligt af bestyrelsen der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer herunder formand eller kasser er tilstede. Der føres referat af bestyrelsens møder som til hver tid er tilgængelig for alle aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig snarest dog senest 14 dage efter generalforsamlingen med en næstformand. Resultatet af konstitueringen offentliggøres ved opslag i klubbens lokaler samt på klubbens hjemmeside.
Ved frafald indtræder suppleanten i bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er personer på 18 år eller derover, der har haft tilknytning til klubben i hele forhenværende år. Bestyrelsesmedlemmer der 2 gange uden forudgående afbud udebliver fra bestyrelsesmøde, skal betragtes som udtrådt af bestyrelsen.

§ 13. Regnskab.

Regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal den anden uge i et nyt kalenderår afgive regnskab for det foregående år til revisorerne. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal forud for alle generalforsamlinger gennemgå regnskabet og påse, at beholdningen er til stede. Revisionsformen er en regnskabsmæssig revision af årsrapport og status forsynet med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til uanmeldt at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves formandens og kasserens godkendelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen.

§ 16. Vedtægtsændringer.

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte afgivne stemmer er for ændringen. Ændringer af foreningens vedtægter skal kunne ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling dvs. på både ordinær og ekstraordinære generalforsamling.

§ 17. Tricot.

NBC’s tricot har det udseende hvorom der er indgået aftale med klubbens sponsorer. Klubbens medlemmer skal ved cykelløb være iført klubbens officielle tricot, når man repræsenterer NBC, og bør under træning fra standerhejsning og til standerstrygning, være iført klubbens officielle tricot dette for at opretholde klubbens forpligtelser over for sponsorerne. Ved farve ændringer af klubbens tricot skal denne fremlægges som forslag på generalforsamlingen og vedtages ved simpelt flertal.

§ 18. Foreningens ophævelse.

1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
3. For forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ny, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 4. På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue der er i behold tilfalde Frederikshavns Ungdoms Fællesråd hvor beløbet skal bruges til børn og unge under 18 år.

Revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2022.

Facebooktwitter