VEDTÆGTER

§1
Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Nordjsyk Bicycle Club.
Dens Hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§2
Foreningens formål.
NBC’s formål er at fremme interessen for, og fællesskabet i at udvikle cykelsporten i Frederikshavn Kommune.

§3
Medlemsskab af organisationer.
NBC er medlem af Danmarks Cykle Union og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§4
Optagelse af medlemmer.
Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 8 år og som skønnes at virke til cykelsportens fremme. Optagelse finder sted ved skriftlig indmeldelsesbegæring. Optagelse af umyndige kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan aldrig gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§5
Kontingent.
Foreningens kontigent fastlægges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves helårligt forud.

§6
Udmeldelse, eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til foreningens bestyrelse, med mindst 14 dages varsel til d. 1. januar og at det pågældende medlem senest den 1. marts har betalt sin kontigent.
Når et medlem er kommet i kontingent-restance for et år, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel, eksludere vedkommende.
Ingen der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har

betalt alt sin restance til foreningen.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlig forhold giver anledning detil.
Bestyrelsens beslutning herom, kræver at mindst 2/3 har stemt herfor.
Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan fordre spørgsmål om ekslusion afgjort på førstkommende generalforsamling.
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 10 medlemmer, vedtages på generalforsamlingen.
I alle tilfælde, hvor eksklusionen skal behandles på  en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom, senest 3 døgn før afholdelsen, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion, kræver samme majoritet, som i vedtægternes §15.
Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamling, kan kun optages som medlem, ved en ny generalforsamlings beslutning, der kræves samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§7
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel til medlemmerne, ved opslag i klubbens lokaler samt. evt. annoncering i dagspressen.
Dagsordenen bekendtgøres mindt 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senenst 8 dage før afholdelsen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer af NBC, der har været medlem de sidste 3 måneder før afholdelsen og som ikke er i kontingent-restance.
Alle klubbens medlemmer, såvel aktive som passive har taleret på generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.

§8
Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer(På lige år).
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (På ulige år).
Valg af 1 bestyrelsessuppleant (Hvert år).
7: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Hvert år).
8. Eventuelt.

§9
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% stemmeberettigede medlemmer, skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned, efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
Over indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§10
Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/3 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jvf. dog §6, 15 og 17.
Dirigenten bestemmer afstemningens måde. Dog skal på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt.
Afstemning om eksklusion, skal altid foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlinger optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§11
Bestyrelsens valg.
Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig vis vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. 2 medlemmer vælges på lige år og 3 medlemmer vælges på ulige år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Ligeledes vælges der på den ordinære generalforsamling 1 bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsessuppleant vælges for et år af gangen.
Genvalg kan finde sted. Ved indtræden ledighed i valgperiodens løb, indtræder bestyrelsessuppleanten frem til næstkommende ordinære generalforsamling. Ved yderlige indtræden ledighed i valgperiodens løb, supplerer bestyrelsen sig selv.
Valgbar til bestyrelsen er personer på 18 år eller derover, der har haft tilknytning til klubben i hele forhenværende år og som skønnes at ville virke for klubbens fremme.

§12
Konstituering.
Bestyrelsen konsituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde.
Resultatet af konstitueringen offentliggøres ved opslag i klubbens lokaler samt i klubbladet.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Jvf. dog §6.
Ved indtræden af bestyrelsessuppleant, konsituerer bestyrelsen sig snarest, dog senest på næstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.
Protokollen underskrives af de i handlingerne deltagne bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer der 2 gange uden forudgående afbud udebliver fra bestyrelsesmøde, kan betragtes som udtrådt af bestyrelsen.

§13
Regnskab.
Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.
Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen skønner kassens kontante beholdning ud fra tidspunkt og aktivitetsniveauet.
Øvrige kontanter skal være indsat på sparrekasse/bankkonto hvorfra der kun kan hæves med bestyrelsens godkendelse. Jvf. §12.
Kassens kontante beholdning skal bringes til drøftelse på hvert bestyrelsesmøde.

§14
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal forud for alle generalforsamlinger gennemgå regnskabet og påse, at beholdningen er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til uanmeldt af efterse regnskab og beholdninger.

§15
Vedtægtsændringer.
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ½ af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Opnåes der flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der inden 14 dage med sædvanligt varsel, indkaldes til ektraordinær generalforsamling med vedtægtændringer på dagsorden.
Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer, er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§16
Tricot.
NBC’s tricot har det udseende hvorom der er indgået aftale med klubbens sponsorer og som er godkendt af DCU.
Er der ikke opnået sponsorkontrakt, køres under løb i den af bestyrelsen valgte tricot. Klubbens ryttere er forpligtiget til også under træning at være iført klubbens tricot.

§17
Foreningens ophævelse.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnåes sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal der indkaldes til ny, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilke stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidigt træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens

formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue der er i behold tilfalde Jysk Distrikt under Danmarks Cykle Union.

Revideret og vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling d. 12. marts 2001.

SÆRLIGE VEDTÆGTER.
Vedtægter for motionsafdelingen i NBC.

§1
Motionsafdelingen er underlagt vedtægter for NBC bortset fra §16.
Endvidere gælder følgende vedtægter alene for Motionsafdelingen.

§2
Afdelingen optager som medlem, alle der opfylder færdselslovens krav for at cykle på danske landeveje.

§3
Motionsafdelingen formål er, under venskabeligt samvær at få flest muligt ud at cykle og delage i motionsløb i

hele Norden.

§4
Afdelingens medlemmer skal til enhver tid underkaste sig NBC’s bestyrelses anvisninger, hvad angår reklame på

klubdragten.

§5
Motionsaudvalget består af 3 medlemmer, der er fyldt 14 år, som repræsenterer motionsafdelingen på NBC’s generalforsamling.
Udvalgets medlemmer vælges med simpelt flertal, på et årligt valgmøde, som afholdes senest 1 måned før NBC’s ordinære generalforsamling.
Valgmødet indvarsles til alle medlemmer, senest 14 dage før afholdelsen. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år, med 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige årstal. Udvalget konstituerer sig med en formand, snarest og senest 14 dage efter valget.
Ekstranordinær valgmøde afholdes, hvis udvalget finder det nødvendigt, eller hvis 2/3 af motionsafdelingens medlemmer skriftligt anmoder derom.
Ekstraordinær valgmøde skal afholdes inden 1 måned efter anmodningen er modtaget af formanden.
Udvalgets navne og sammensætnings meddeles snarest og senest 8 dage før NBC’s ordinære generalforsamling, til

NBC’s bestyrelse.
Ved forfald supplerer udvalget sig selv.

§6
Motionsafdelingen kan få tilskud ved afholdelse af arrangementer, før hvert arrangement ansøges i god tid hos NBC’s bestyrelse.

§7
Afdelingens medlemmer forpligter sig til, under træningsture at repræsentere NBC på en sober måde, herunder at overholde gældende færdselsregler.

Revideret og vedtaget ved ekstreaordinær generalforsamling d.

Facebooktwitter